Logistiikkapalveluiden suunnittelu

Edellisellä sivulla kerrottiin siitä, mitä logistiikka on ja millaiset yritykset tarjoavat logistisia palveluja ja millaiset yritykset tai alat niitä tarvitsevat. Tällä sivulla pyritään perehtymään siihen miten logistiikkaa pyritään suunnittelemaan, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta siirtyminen prosesseista toiseen olisi mahdollisimman saumatonta.

Hieman yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että logistiikassa on pohjimmiltaan tavoitteena saada kuljetettua oikeat tuotteet sovittuna ajankohtana oikeaan kohteeseen siten, että tuotteet ovat perille saapuessaan ehjiä ja siten, että koko prosessi hoidetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Mahdollisimman pienet kustannukset, palveluiden laatu sekä aikataulujen pitäminen ovat keskeisiä osa-alueita suunniteltaessa logistisia prosesseja.
Miten sitten logistiikkaa voidaan suunnitella siten, että edellä mainitut asiat toteutuisivat? Millaisia toimenpiteitä logistiikan suunnittelussa käytetään, jotta pystytään takaamaan, että saadaan kuljetettua oikeat tuotteet sovittuna ajankohtana oikeaan kohteeseen siten, että tuotteet ovat perille saapuessaan ehjiä ja siten, että koko prosessi hoidetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla? Miten saadaan varmistettua, että logistiset prosessit aiheuttavat mahdollisimman pienet kustannukset, että palveluiden laatu on huipputasoisia ja että sovituista aikatauluista pystytään pitämään kiinni? Tähän aiheeseen pyrimme perehtymään tällä sivulla.

Tavaravirrat

Käytännössä logistiikka on tavaravirtojen ohjaamista erilaisten prosessien kautta asiakkaalta asiakkaalle. Tietotekniikka on tässä oiva apuväline eikä nykyaikaista logistiikkaa voidakaan hoitaa ilman tietotekniikkaa. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että toimitusketju kulkee tuotantolaitoksesta tuontikuljetuksen kautta logistiikkayritykselle ja jakelukuljetuksen kautta loppuasiakkaalle.

Suunnittelun osalta on tärkeää huomioda kuljetettavat tavarat, käytettävissä oleva kuljetuskalusto, kuljetusten ohjausjärjestelmät, kuljetusten seurantajärjestelmät, liikennejärjestelmät, kuljetusjärjestelmät, varastojen ohjaukseen käytettävät järjestelmät sekä varastot, liikenneturvallisuus, maantieteelliset sijainnit, toiminnan aiheuttamat vaikutukset ympäristölle, lainsäädäntö sekä alaan liittyvät erilaiset sopimukset.
Logistiikkaa voidaan sanoa suunniteltavan kahdella erilaisella tasolla. Ensinnäkin on olemassa käytännönläheistä operatiivista suunnittelua, jonka tavoitteena päivittäisten kuljetusten sekä muiden logististen toimintojen hoitaminen mahdollisimman järkevällä tavalla. Toisaalta on olemassa toinenkin taso, joka liittyy yrityksen strategiaan kiinteäsi. Nykyaikana logistiikkaa ei enää nähdäkään ainoastaan operatiivisina toimintoina, vaan nimenomaan strategian kiinteänä osana.

Suunnittelu tarvitsee aikaa

Logistiikan strategian suunnittelu tarvitsee aikaa ja se on toimintana luonteeltaan pitkäjänteistä. Suunnittelu tulee sitoa siten, että se on yhteydessä liiketoiminnan tavoitteisiin ja yhteisessä linjassa niiden kanssa. Yleensä yrityksissä ei ryhdytä suuriin logistisiin muutoksiin kovin heppoisin perustein, mutta joskus ollaan tilanteessa, jossa järjestelmiin saattaa tulla suuriakin muutoksia. Yleensä uusiin järjestelmiin investoidaan yrityksissä noin joka viides vuosi. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi varastonhallintajärjestelmät ja tällaisen järjestelmän uusiminen saattaa tuoda mukanaan suuriakin muutoksia.

Logistiikkaa suunnitellaan myös valtakunnallisella tasolla verkostojen osalta. Tämä tehdään yleensä yrityksen päätoimipaikassa. Kuljetuksia sen sijaan voidaan suunnitella terminaaleissa. Operatiivisen logistiikkasuunnittelun päätavoite on toteuttaa tuotantoprosesseja.

Esimerkiksi tällainen tuotantoprosessi voi edetä seuraavalla tavalla. Ensin tavara noudetaan yritysasiakkaalta tai vastaanotetaan se tällaiselta taholta. Tämän jälkeen tavara kuljetetaan lähtölajittelukeskukseen, jossa se lähtölajitellaan. Lähtölajittelun jälkeen on vuorossa tavaran runkokuljetus osoitelajittelukeskukseen, minkä jälkeen se kuljetetaan jakelukuljetusten lähtöpisteeseen tai vaihtoehtoisesti postitoimipaikkaan. Viimeiseksi suoritetaan jakelukuljetus sekä luovutetaan tavara vastaanottajalle tai luovutetaan se henkilölle, joka noutaa tavaran postitoimipaikasta.

Jokainen edellä mainituista vaiheista tarvitsee suunnittelua, seurantaa sekä ohjausta. Jos kyse on kansainvälisestä kuljetuksesta, tulee lisäksi hoitaa tiettyjä asioita, jotka liittyvät kansainväliseen toimintaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi viranomaisten vaatimat asiakirjat.

Työ logistiikan operatiivisen suunnittelun parissa voi olla erityisen mielenkiintoista. Esimerkiksi logistiikkasuunnittelija, konseptipäällikkö, kuljetusesimies, ajojärjestelijä ja kuljetussuunnittelija työskentelevät logistiikkasuunnittelun tarjoamien monipuolisten tehtävien parissa ollen alan rautaisia ammattilaisia. Seuraavalla sivulla paneudumme varastointiin sekä siihen liittyviin moninaisiin kysymyksiin – mitä tarkoitetaan varastolla sekä varastoinnilla ja millaisia asioita tällaisessa toiminnassa tulee ottaa huomioon.